Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Предсрочните избори стават неизбежни

Предсрочните избори стават неизбежни

Предсрочните избори стават неизбежни

Заради изгонените руски дипломати БСП спира преговорите за кабинет, не иска Петков за премиер

Стопираме всякакви преговори за правител­с­тво с „Продъл­жаваме промяната“ (ПП), заяви вицеп­ремиерът в оставка и лидер на БСП Кор­нелия Нинова на специална прес­кон­ферен­ция вчера. Тя събра на извън­редно заседание Изпъл­нител­ното бюро и пар­ламен­тар­ната група на пар­тията, за да обсъдят реак­цията на социалис­тите на без­п­рецеден­т­ното изгон­ване на 70 членове на рус­ката дип­ломатическа мисия у нас, по решение на министър-председателя Кирил Пет­ков.

Социалис­тите обявиха, че са готови да се вър­нат на масата на преговорите с ПП за нов кабинет в този пар­ламента само ако Кирил Пет­ков не бъде премиер като знак на поемане на отговор­ност за изгон­ването на дип­ломатите. БСП иска още президен­тът да свика незабавно КСНС, а пред­седателят на ДАНС да бъде изс­лушан на зак­рито заседание на пар­ламента.

С това решение на БСП пред­с­роч­ните избори стават на прак­тика неиз­бежни, защото ГЕРБ, ДПС и „Въз­раж­дане“ са за раз­пус­кане на пар­ламента, а „Има такъв народ“ също пос­тавя условия за ново правител­с­т­вото на ПП, но без учас­тието на Пет­ков и Асен Василев. Премиерът в оставка обаче твърдо обяви, че той ще бъде номинацията на пар­тията си за нов ман­дат начело на кабинета.

Решението да бъдат изгонени 70 дип­ломати от Русия е без­п­рецеден­тно в бъл­гар­с­ката дип­ломатическа история и е на прага на скъс­ване на дип­ломатичес­ките отношения. За нас това е абсолютно неп­рием­ливо — и по начина, по който е взето, и по съдър­жанието му, комен­тира Кор­нелия Нинова. Тя каза още, че то е взето абсолютно еднолично от премиера, няма такова решение на Минис­тер­с­кия съвет, минис­т­рите от левицата не са били уведомени пред­варително, категорична бе Нинова.

Решението на БСП да спре преговорите за нов кабинет ще бъде обсъдено на заседание на пар­ламен­тар­ната група на ПП, обяви ней­ният пред­седател Анд­рей Гюров, като Призова левицата да преос­мисли реак­цията си. Той не отговори дали ПП са готови да пред­ложат кан­дидат за премиер, раз­личен от Кирил Пет­ков.

В същото време спор­т­ният минис­тър в оставка Радос­тин Василев обяви, че темата за рус­ките дип­ломати е била обсъж­дана все пак от правител­с­т­вото, преди решението от втор­ник за изгон­ването им. Това се е случило на зак­рито заседание на Минис­тер­с­кия съвет в оставка, предаде БНР. Минис­т­рите от квотата на БСП са реагирали негативно, каза той. „Това е решение, което е било в процедура, не е еднолично или еднос­т­ранно. По-скоро трябва да попитате премиера, защото при него док­лад­ват всички ръководители на служби в Бъл­гария““, комен­тира Василев.

От „Демок­ратична Бъл­гария“ (ДБ) също заявиха, че решението на Пет­ков не е било еднолично. Въп­росът е обсъж­дан още на 18 май, на коалиционен съвет, съобщи в пар­ламента съп­ред­седателят на ДБ Христо Иванов. Той заяви, че дес­ницата под­к­репя мяр­ката, за която е нас­тоявала отдавна.

Има такъв народ“ (ИТН) подобно на БСП не под­к­репи Пет­ков в дип­ломатичес­кия скан­дал. „Истината е, че това е лично негово решение и то му хрумна, докато пътуваше във влака за Украйна, някъде там по гарите“, комен­тира пред­седателят на ПГ на ИТН Тошко Йор­данов пред Нова телевизия. По негови думи минис­търът на вън­ш­ните работи Теодора Ген­чов­ска, която е от квотата на ИТН в чет­вор­ната коалиция, е обяс­нила на премиера преди време, че това е мярка, която не се прави по този начин.

“Има си определени правила. Това не е да си играем на деца в квар­тала и да се раз­сър­дим“, посочи Йор­данов. “Сега, ако те решат да играят рецип­рочно, трябва да изгонят всич­ките и да останем без дип­ломатическо пред­с­тавител­с­тво там. Такова нещо и във война не е правено“, смята Йор­данов.

От Мад­рид, където е на среща на върха на НАТО, президен­тът Румен Радев заяви, че не раз­полага с дос­татъчно инфор­мация и се въз­държа от комен­тар. Той обаче добави, че се надява министър-председателят в оставка да е взел решението за изгон­ването на тол­кова много дип­ломати на базата „на дос­татъчно инфор­мация и да го е обмис­лил добре — и като мащаби, и като пос­лед­с­т­вия“.

Без­п­рецеден­тно е решението за отзоваването на рус­ките дип­ломати и е трудно да бъде комен­тирано, защото нямаме никаква инфор­мация“, заяви вчера в Пав­ликени вицеп­резиден­тът Илияна Йотова. Без­п­рецеден­тно е, защото е взето от правител­с­тво, което вече е изгубило доверието на бъл­гар­с­кия пар­ламент, което е получило вот на недоверие и е в оставка, каза тя. Според нея е било редно подобно решение да бъде взето с отговор­ността на след­ващия кабинет. Йотова изрази надежда, че няма да се стигне до най-тежката мярка — скъс­ване на дип­ломатичес­ките отношения.

От прокуратурата, която иначе бе най-активна през пос­лед­ните години в съоб­щаването за раз­к­рити руски агенти, също съоб­щиха, че са изненадани от решението на премиера Пет­ков. Сай­тът „Епицен­тър“ съобщи, че според негови източ­ници глав­ният прокурор Иван Гешев е раз­б­рал от медиите. В прокуратурата не е бил изп­ратен никакъв сиг­нал за незаконна дей­ност на тези дип­ломати, няма документ, въз основа на който тя да раз­реши тях­ното изгон­ване, раз­каз­ват от дър­жав­ното обвинение пред „Епицен­тър“ и комен­тират: „Подозираме, че и ДАНС са научили от медиите“.

Рус­ката дър­жавна телег­рафна аген­ция ТАСС припомни вчера, че още в края на април по време на работ­ното си посещение в Киев Кирил Пет­ков обяви, че София иска да намали раз­мера на рус­ката дип­ломатическа мисия в бъл­гар­с­ката столица. След това изяв­ление към бъл­гар­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво е била сфор­мирана меж­дуведом­с­т­вена комисия, която да проучи този въп­рос, съоб­щава ТАСС.

Каре

Тръг­ват си 17 дип­ломати и 53-ма тех­нически сът­руд­ници

Според неофициална инфор­мация на сайта “Гласове“ изгонените дип­ломати са 17, а останалите 53 души са тех­нически пер­сонал без дип­ломатически статут. От Бъл­гария си тръгва Пъл­номощ­ният минис­тър на Рус­ката Федерация у нас Филип Вос­к­ресен­ски, който е най-високопоставеният дип­ломат в тази група, съобщи ТАСС. Самият той раз­казва пред аген­цията, че освен него от Бъл­гария са гонени генерал­ните кон­сули на Русия във Варна и Русе — Владимир Климанов и Анд­рей Громов, както и дирек­торът на Рус­кия културно-информационен цен­тър Юрий Макушин. “В резул­тат на това се зак­рива нашето генерално кон­сул­с­тво в Русе, от което всички служители са изгонени, почти всички служители са изгонени от генерал­ното кон­сул­с­тво във Варна. Всички наши служители трябва да напус­нат Бъл­гария до 3 юли. Като в това число влизат и членовете на семейс­т­вата им , а това са повече от 200 души, които трябва да напус­нат Бъл­гария“, казва още Вос­к­ресен­ски пред ТАСС. Той поясни, че Кон­сул­с­т­вото в Русе се зат­варя, а кон­сул­с­т­вата във Варна и кон­сул­с­кият отдел в София прек­ратяват своята дей­ност. Съот­ветно Бъл­гария е зат­ворила кон­сул­с­т­вото си в Екатерин­бург.

Припом­няме, че във втор­ник заместник-министърът на вън­ш­ните работи Ирена Димит­рова е извикала на среща днес в МВнР пос­ланика на Русия Елеонора Мит­рофанова и й връчила имената на 70 сът­руд­ници на пред­с­тавител­с­т­вата на Русия у нас, които следва да напус­нат територията на страната до 24:00 ч. на 3 юли 2022 г.

Пос­ланик Елеонора Мит­рофанова беше инфор­мирана за решението на бъл­гар­с­ката страна за намаляване на чис­леността на пер­сонала на рус­ките пред­с­тавител­с­тва в Репуб­лика Бъл­гария в граници, ненад­вишаващи чис­леността на бъл­гар­с­ките пред­с­тавител­с­тва в Рус­ката федерация. Чис­леността следва да бъде под­дър­жана в рам­ките на до 23 дип­ломатически и 25 административно-технически служители“, се посочва в съоб­щението на Вън­шно.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...